Some ground rules.

These are set and enforced by the mastodon.cultuurpers.nl moderators.

  1. Je hebt eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid. Dat is je eerste plicht
  2. Je komt op voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van fair commentaar en kritiek.
  3. Je doet je berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan je de bron kent. Je zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
  4. Bij het verkrijgen van nieuws, foto's en documenten ga je op faire wijze te werk.
  5. Je bent bereid elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
  6. Je bent je bewust van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zult al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, gender, sekse, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.
  7. Je doet niet aan: - plagiaat; - laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; - het geven van een valse voorstelling van zaken
  8. De beheerder van deze instance behoudt zich het recht voor om mensen toe te laten en te weigeren naar eigen inzicht.
  9. Trollen worden verwijderd na duidelijke klachten